Havenreglement

Overeenkomstig “Reglement gebruik registergoederen” artikel 24 lid 1 van de statuten.

In het havenreglement zijn de stallingvoorwaarden en de gedragsregels vastgelegd die gelden bij het gebruik van de verenigingsaccommodaties. Het heeft ten doel alle leden (en anderen) duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten en het gebruik van de accommodatie te regelen. Comfort en veiligheid voor de gebruikers en zorg voor het milieu zijn hierbij uitgangspunten. Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de stallingvoorwaarden en gedragsregels, zoals die zijn vastgelegd in dit reglement.

Artikel 1

Definities

1.  Onder Vereniging wordt verstaan Watersportvereniging Emmen en Omstreken

2.  Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de Vereniging.

3. Onder jachthaven(s) wordt verstaan, de bij de vereniging in eigendom of beheer zijde wateren en terreinen, inclusief eventuele steigers, bebouwing en andere constructies.

4. Vaartuigen als in dit Havenreglement bedoeld zijn uitsluitend bestemd voor recreatievaart, in eigendom of beheer van leden van de Vereniging dan wel in eigendom of beheer van de Vereniging en niet de bedoeling hebbend voor commerciële doeleinden gebruikt te worden.

5. Met havenmeester wordt de door het bestuur aangestelde persoon bedoeld die verantwoordelijk is voor het beheer van de jachthaven.

6. Onder een zomerperiode wordt verstaan van 1 april tot 1 november.

Onder een winterperiode wordt verstaan van 1 november tot 1 april.

7. Onder bij en volgbootjes worden bootjes verstaan met een lengte van max 4,5 meter en een  waterverplaatsing van max 400 kg.

Artikel 2

Doel jachthaven

De Vereniging houdt de jachthaven in stand met het doel het beschikbaar stellen van ligplaatsen voor vaartuigen aan leden en passanten.

Artikel 3

Aanwijzingen van havenmeester

1. Leden, passanten in de hoedanigheid als booteigenaar, beheerder die zich bevinden op de jachthaven dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de havenmeester of diens plaatsvervanger.

2. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot sancties, die het bestuur zal bepalen.

Artikel 4

Ligplaatsen

1. Alleen aan Leden van de vereniging worden ligplaatsen voor een zomer- en winterperiode beschikbaar gesteld. Een ligplaats dient bij het bestuur te worden aangevraagd. Zo mogelijk wordt bij het toewijzen van een concrete ligplaats rekening gehouden met specifieke wensen van de aanvrager. De aanvrager kan aan deze concrete toewijzing geen enkel recht ontlenen.

2. Het bestuur kan aan een lid toegewezen ligplaats wijzigen zonder opgaaf van reden.

3. Het recht van ieder lid op een vaste ligplaats/ligplaatsen bij de vereniging vervalt voor elk vaartuig nadat het lidmaatschap in het lopende jaar is opgezegd, door tot op 31 december van dat jaar.

4. Onderverhuur van de ligplaats aan derden is niet toegestaan.

5. Het mede afmeren van bij- of volgboten in of bij de ligplaats is slechts toegestaan als deze geen overlast veroorzaken aan naastgelegen schepen of langs varende schepen dit ter beoordeling van de havenmeester.

6. De vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom van de leden dan ook. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven of eigendommen van andere leden.

7. Bij overtreding van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ontdaan worden gemaakt of ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden de toegang tot de haven te ontzeggen, terwijl de toegewezen ligplaatsen in dergelijke gevallen worden ingetrokken voor een door deze te bepalen termijn, waarna de ligplaats voor die termijn aan de vereniging vervalt.

8. Bij overtreding van het havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.

9. Geschillen, ontstaan betreffende het havenbeheer, kunnen binnen tien dagen door de leden schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal spoedig mogelijk in het geschil beslissen. Wanneer een lid dit verlangt, zal de beslissing van het bestuur op de eerstvolgende algemene leden vergadering aan de orde worden gesteld. Beslissingen van de havenmeester c.q. het bestuur in afwachting van de beslissing van het bestuur c.q. ledenvergadering, behouden hun geldigheid.

10. Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen.

11. Bij afwezigheid van de havenmeester, is ieder bestuurslid bevoegd de in dit reglement aan de havenmeester opgedragen beslissingen te nemen, indien de situatie geen uitstel gedoogt.

12. Vaartuigen die een toegewezen ligplaats hebben, dienen op een duidelijke en goed zichtbare plaats de ledenkaart te voeren. Deze ledenkaart blijft eigendom van de vereniging en zal na beschadiging of verlies worden vervangen. De borg voor deze ledenkaart bedraagt 15 euro en zal bij het aanvangen van het lidmaatschap worden gedeclareerd. Na beëindiging van het lidmaatschap zal deze borg worden gerestitueerd, na inlevering van de ledenkaart aan de secretaris.

13. Het gebruik van dekkleden is in principe niet toegestaan. Als het niet anders kan, er is kans op schade aan het vaartuig zoals bijvoorbeeld bij een niet zelf lozende kuip, schade aan houtwerk enz., dan is een uitzondering mogelijk, dit ter beoordeling van de havenmeester. Er worden dan wel eisen gesteld aan de kwaliteit van het dekkleed; het aangezicht mag niet of zo min mogelijk worden aangetast en eventuele overlast moet tot een minimum beperkt blijven. 

Artikel 5

Tarieven

1. Voor toegewezen ligplaatsen is tijdens de winterperiode (van 1 november tot 1 april) een vergoeding verschuldigd, gebaseerd op bootlengte, tot 9 meter, van 9 tot 12 meter, 12 meter en langer. De lengte is de totale lengte inclusief uitstekende delen zoals aanhangende bijboten.

2. Als in de winterperiode de toegewezen ligplaats niet ingenomen wordt, dient voor het ingaan van de winterperiode, uiterlijk voor 1 november, schriftelijk aan de secretaris een ontheffing van een deel van de volledige vergoeding aanvraagt te worden. De vergoeding voor deze ligplaats bedraagt in dit geval 60% van de volledige vergoeding.

3. Het recht op de toegewezen ligplaats komt te vervallen indien:

a. in de winterperiode de ligplaats niet wordt ingenomen en er wordt hiervan geen melding gemaakt aan de secretaris;

b. bij het niet betalen van de gereduceerde vergoeding zoals omschreven in punt 2 van dit artikel;

c. bij wanbetaling.

Artikel 6

Passanten

1. Passanten zijn welkom in de perioden van 1 april tot 31 oktober. Zij dienen zich zo spoedig mogelijk te melden bij de havenmeester zoals aangegeven op de bebording op het haventerrein. In de periode van 1 november tot 1 april zijn er alleen ligplaatsen beschikbaar voor leden van de vereniging.

2. Voor passanten geldt een maximale periode van 3×24 uur voor het innemen van een ligplaats. Daarna is uitdrukkelijke toestemming nodig van de havenmeester.

3. Passanten die een ligplaats in de jachthaven hebben toegewezen gekregen en daar gedurende een periode langer dan 3 dagen geen gebruik van maken, dienen hiervan mededeling te doen aan de havenmeester.

4. Het is de havenmeester toegestaan tijdelijk niet bezette ligplaatsen te laten innemen door passanten.

Artikel 7

Wijze van betalen

Elk lid / begunstiger is gehouden de toegezonden rekeningen binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Bezwaren dient men binnen 14 dagen na dagtekening aan de penningmeester mede te delen. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Bij niet tijdige betaling zullen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8

Werkzaamheden door derden

Voor het door derden laten verrichten van werkzaamheden aan gestalde vaartuigen is toestemming vereist van de havenmeester. De door de havenmeester gestelde voorwaarden dienen strikt te worden opgevolgd.

Artikel 9

Overdracht eigendom of beheer

1. Bij overdracht van het eigendom of beheer van een gestald vaartuig dient, de havenmeester en secretaris van de vereniging hiervan in kennis te worden gesteld.

2. Door overdracht van het eigendom of beheer vervalt het recht op stalling voor het vaartuig. Indien praktisch uitvoerbaar dient het vaartuig dan binnen 7×24 uur te worden verwijderd. Bij overdracht van het eigendom of het beheer aan een lid kan worden besloten een ligplaats toe te wijzen. Ook kan worden besloten de oorspronkelijke eigenaar/beheerder van het verkochte vaartuig de eerder beschikbaar gestelde ligplaats opnieuw beschikbaar te stellen wanneer deze een ander vaartuig in eigendom of beheer heeft gekregen van ongeveer dezelfde afmetingen. Deze beschikbaarstelling geldt slechts voor het lopende seizoen. Eventuele overmaat bepaald overeenkomstig het gestelde in Artikel 5 van dit reglement wordt in rekening gebracht.

Artikel 10

Aansprakelijkheid Vereniging

Gebruikers en bezoekers van de jachthaven vrijwaren de Vereniging, het bestuur en haar vertegenwoordigers tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade, die mochten ontstaan uit het gebruik van de jachthaven of bij het verlenen van diensten door de vereniging, het bestuur of haar vertegenwoordigers in welke vorm dan ook.

Artikel 11

Verzekering vaartuig

Eigenaren/beheerders van vaartuigen, die gebruik maken van de jachthaven en haar faciliteiten zijn gehouden een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor een vaartuig te hebben afgesloten met een minimale dekking van Euro 600.000,00 Een verzoek om voor toewijzing van een ligplaats in aanmerking te komen wordt alleen dan in behandeling genomen, indien hierbij de naam van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer wordt opgegeven.

Artikel 12

Verhaal schade

Schade, toegebracht aan eigendommen van de Vereniging wordt op de veroorzaker verhaald.

Artikel 13

Beslaglegging

Bij het niet voldoen van schulden aan de Vereniging heeft de Vereniging het recht om een deurwaarder beslag te laten leggen op de in de jachthaven aanwezige eigendommen van de schuldenaar. Daarbij worden alle kosten, gemaakt om de verschuldigde bedragen te innen, verhaald.

Artikel 14

Afmeren

1. De eigenaar/beheerder van een in de jachthaven gestald vaartuig is verplicht zijn vaartuig deugdelijk af te meren, zulks ter beoordeling van de havenmeester.

2. Bij nalatigheid of in gebreke blijven is de havenmeester bevoegd voor rekening van de beheerder zonder diens voorkennis in de tekortkomingen te voorzien.

3. Dubbel afmeren is niet toegestaan. Een bijboot langszij nemen mag alleen als de totale breedte niet meer bedraagt dan 4,80 meter.

4. De maximale breedte van het af te meren vaartuig mag niet meer bedragen dan 4,80 meter.

Artikel 15

Staat vaartuig

1. Een in de jachthaven gestald vaartuig dient in goede staat te zijn, zulks ter beoordeling van de havenmeester en/of bestuur vereniging.

2. Indien een vaartuig, naar het oordeel van het bestuur in een verwaarloosde toestand verkeert, waardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd en indien na een waarschuwing per aangetekend schrijven hierin binnen een maand geen verbetering in is gekomen, de onderstaande maatregelen genomen.

a. Het betreffende vaartuig zal uit de jachthaven worden verwijderd, terwijl het volle bedrag der verschuldigde gelden invorderbaar blijft, respectievelijk zonder dat de reeds betaalde gelden geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd.

b. De eigenaar is aansprakelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van het vaartuig.

c. De eigenaar is verplicht, de vereniging te vrijwaren ter zake van haar eventuele aansprakelijkheid voor schaden, ontstaan door het verplaatsen c.q. elders doen verblijven van het vaartuig.

d. De vereniging heeft de verplichting het ontstaan van dergelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Artikel 16

Meer eigenaren of beheerders

Behoort een vaartuig aan meer eigenaren of beheerders toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren en beheerders één van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de Vereniging. Ieder der mede-eigenaren en beheerders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen, waartoe de gezamenlijke eigenaren en beheerders tegenover de Vereniging verplicht zijn. Alle eigenaren en beheerders dienen bekend te zijn bij de secretaris van de vereniging.

Artikel 17

Diverse verboden

Het is op de jachthaven niet toegestaan:

1.  indien men gebruik maakt van de ligplaats overmatige hinder of overlast ten aanzien van derden of diens eigendommen te veroorzaken, zulks ter beoordeling van de havenmeester;

2.  werkzaamheden uit te voeren op zon en kerkelijke feestdagen; 

3.  bijboten, onderdelen, goederen of uitrustingsstukken in welke vorm dan ook op de steigers, oeverstroken en/of terreinen onbeheerd achter te laten. 

4.  overmatig leidingwater te gebruiken voor dekspoelen; 

5.  in de haven en in de onmiddellijke omgeving daarvan snel te varen; 

6.  geluidhinder in welke vorm dan ook te veroorzaken; 

7.  stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstof, olie, vet, bilgewater, etc., alsook voor huishoudelijk afval en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen; 

8. (afval)stoffen elders te deponeren of af te geven dan op daarvoor bestemde plaats(en) in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de jachthaven, dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede, milieuverantwoorde afvoer van deze stoffen; 

9. toegangswegen naar haven te blokkeren; 

10. elektrische verbindingen in stand te houden naar een onbemand vaartuig na het verlaten van de jachthaven zonder toestemming van de havenmeester; 

11. roterende slijpschijven en borstels, te gebruiken of laswerken uit te voeren zonder toestemming van de havenmeester; 

12. in het algemeen werkzaamheden uit te voeren op een zodanige wijze dat hierdoor overlast aan derden of verontreiniging van de jachthaven of de omgeving daarvan ontstaat;

13. gebruik te maken van elektrische apparatuur en verbindingen die niet voldoen aan de NEN 1010-norm;

14. verf af te branden; 

15. herstelwerkzaamheden aan motoren te verrichten, wanneer deze motoren zich buiten het vaartuig bevinden; 

16. commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur;

17. constructies of wijzigingen aan te brengen aan eigendommen of in beheer zijnde eigendommen van de vereniging zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur;

18. in de winterperiode van 1 november t/m 30 april op uw vaartuig te overnachten of langdurig te verblijven, deze regel is ons door de Provincie Drenthe opgelegd. Bij overtredingen zal de Provincie hierover worden geïnformeerd.

Artikel 18

Opvangen/opruimen vuil, bewaren van verf

De gebruikers van de jachthaven zijn verplicht het door hen veroorzaakte stof en vuil aan het eind van elke dag op te ruimen. Voor het gebruiken en bewaren van verf en aan verf verwante artikelen is het gebruik van een vloeistofdichte bak.

Artikel 19

Veiligheid

Degenen, die gebruik maken van de jachthaven, zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de grootst mogelijke veiligheid in acht genomen wordt.

Artikel 20

Stalling voertuigen

Auto’s, bromfietsen en fietsen van personen, die van de jachthaven gebruik maken dan wel bezoeken, kunnen worden gestald op de daartoe aangegeven plaatsen waarbij eventuele overlast voor omwonenden zoveel als mogelijk beperkt moet worden. De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of ontvreemding van gestalde voertuigen. 

Artikel 21

Betreden vaartuigen

De havenmeester en de leden van het bestuur zijn gerechtigd de vaartuigen op de jachthaven te betreden ten einde de naleving van het havenreglement te controleren.

Artikel 22

Bijzondere gevallen

In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de havenmeester na overleg met het bestuur. Beroep bij het bestuur tegen deze beslissingen is mogelijk (artikel 4.9)

Artikel 23

Wijziging in het haven reglement

1. Het haven reglement kan worden gewijzigd door het volledige bestuur, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

2. Voorstellen tot wijziging in het haven reglement moeten in de oproeping voor deze bestuursvergadering uitvoerig worden vermeld.

Artikel 24

Kennis van reglement

Iedere gebruiker van de jachthaven dient op de hoogte te zijn van het havenreglement. Het havenreglement ligt ter inzage bij de secretaris, leden kunnen om een exemplaar vragen. Het havenreglement kan bovendien worden ingezien op de website van de Vereniging, www.emmerwatersport.nl

Artikel 25

Citeerartikel

Dit reglement kan aangehaald worden als Havenreglement van de Watersportvereniging Emmen en Omstreken en treedt in werking op 1 december 2007 en is gewijzigd op 18 september 2020.   

Archief
september 2020
M D W D V Z Z
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930