Havenreglement

Havenreglement

Overeenkomstig “Reglement gebruik registergoederen” artikel 24 lid 1 van de statuten.

In het havenreglement zijn de stallingvoorwaarden en de gedragsregels vastgelegd die gelden bij het gebruik van de verenigingsaccommodaties. Het heeft ten doel alle leden (en anderen) duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten en het gebruik van de accommodatie te regelen. Comfort en veiligheid voor de gebruikers en zorg voor het milieu zijn hierbij uitgangspunten. Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de stallingvoorwaarden en gedragsregels, zoals die zijn vastgelegd in dit reglement.

Artikel 1

Definities

1. Onder vereniging wordt verstaan Watersportvereniging Emmen en Omstreken.

2. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de vereniging.

3. Onder jachthaven(s) wordt verstaan, de bij de vereniging in eigendom of in beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief eventuele steigers, bebouwing en andere constructies.

4. Vaartuigen als in dit havenreglement bedoeld zijn uitsluitend bestemd voor recreatievaart, in eigendom of in beheer van leden van de vereniging dan wel in eigendom of in beheer van de vereniging en niet de bedoeling hebbend voor commerciële doeleinden gebruikt te worden.

5. Met havenmeester wordt de door het bestuur aangestelde persoon bedoeld die verantwoordelijk is voor het beheer van de jachthaven.

6. Onder een zomerperiode wordt verstaan van 1 april tot 1 november van een kalenderjaar. Onder een winterperiode wordt verstaan van 1 november tot 1 april van een kalenderjaar.

7. Onder bij en volgbootjes worden bootjes verstaan met een lengte van max 4,5 meter en een  waterverplaatsing van max 400 kg.

Artikel 2

Doel jachthaven

De vereniging houdt de jachthaven in stand met het doel het beschikbaar stellen van ligplaatsen voor vaartuigen aan leden en passanten.

Artikel 3

Aanwijzingen van havenmeester

1. Een ieder die zich bevindt op de jachthaven dient zich te houden aan de aanwijzingen van de havenmeester of diens plaatsvervanger.

2. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot sancties, die het bestuur zal bepalen.

Artikel 4

Ligplaatsen

1. Alleen aan Leden van de vereniging worden ligplaatsen voor een zomer- en winterperiode beschikbaar gesteld. Een ligplaats dient bij het bestuur te worden aangevraagd. Zo mogelijk wordt bij het toewijzen van een concrete ligplaats rekening gehouden met specifieke wensen van de aanvrager. De aanvrager kan aan deze concrete toewijzing geen enkel recht ontlenen.

2. Het bestuur kan aan een lid toegewezen ligplaats wijzigen zonder opgaaf van reden.

3. Het lidmaatschap van de vereniging duurt van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar. Opzegging dient voor 1 november van een kalenderjaar te geschieden. Tenzij het bestuur anders besluit, vervalt door tijdige opzegging het recht van een lid op een (toegewezen) ligplaats.

4. Onderverhuur of op andere wijze ter beschikking stellen van de ligplaats aan derden is niet toegestaan.

5. Het mede afmeren van bij- of volgboten in of bij de ligplaats is slechts toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt, dit ter beoordeling van de havenmeester.

6. De vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom van de leden dan ook. Iedere eigenaar dan wel lid, is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven of eigendommen van andere leden.

7. Bij overtreding van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan wordt gemaakt of ophoudt, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden de toegang tot de haven te ontzeggen, terwijl de toegewezen ligplaatsen in dergelijke gevallen worden ingetrokken voor een door het bestuur te bepalen termijn, waarna de ligplaats voor die termijn aan de vereniging vervalt.

8. Bij overtreding van het havenreglement die schade veroorzaakt aan de jachthaven en/of het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op degene die verantwoordelijk is voor die verontreiniging.

9. Geschillen betreffende het havenbeheer, kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk in het geschil beslissen. Wanneer een lid dit verlangt, zal de beslissing van het bestuur op de eerstvolgende algemene leden vergadering aan de orde worden gesteld. Beslissingen van de havenmeester c.q. het bestuur in afwachting van de beslissing van het bestuur c.q. ledenvergadering, behouden hun geldigheid.

10. Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen.

11. Bij afwezigheid van de havenmeester, is ieder bestuurslid bevoegd de in dit reglement aan de havenmeester opgedragen beslissingen te nemen, indien de situatie geen uitstel gedoogt.

12. Vaartuigen die een toegewezen ligplaats hebben, dienen op een duidelijke en vanaf de wal goed zichtbare plaats de ledenkaart te voeren. Deze ledenkaart blijft eigendom van de vereniging en zal na beschadiging of verlies worden vervangen. De borg voor deze ledenkaart bedraagt 15 euro en zal bij het aanvangen van het lidmaatschap worden gedeclareerd. Na beëindiging van het lidmaatschap zal deze borg worden gerestitueerd, na inlevering van de ledenkaart aan de secretaris.

13. Het gebruik van dekkleden is niet toegestaan tenzij dit noodzakelijk is, zulks ter beoordeling van de havenmeester. Er worden dan wel eisen gesteld aan de kwaliteit van het dekkleed, het aangezicht mag niet of zo min mogelijk worden aangetast en eventuele overlast moet tot een minimum beperkt blijven. 

Artikel 5

Tarieven

1. Voor toegewezen ligplaatsen is tijdens de winterperiode (van 1 november tot 1 april) een vergoeding verschuldigd, gebaseerd op bootlengte, tot 9 meter, van 9 tot 12 meter, 12 meter en langer. De lengte is de totale lengte inclusief uitstekende delen zoals aanhangende bijboten. Deze vergoeding is naast de contributie voor het lidmaatschap verschuldigd.

2. Als in de winterperiode de toegewezen ligplaats niet ingenomen wordt, dient voor het ingaan van de winterperiode, uiterlijk voor 1 november, schriftelijk aan de secretaris een ontheffing van een deel van de volledige vergoeding aangevraagd te worden. De vergoeding voor deze ligplaats bedraagt in dit geval 60% van de volledige vergoeding.

3. Het recht op de toegewezen ligplaats komt te vervallen indien:

a. het lid niet bij de secretaris van de vereniging heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de ligplaats, maar de ligplaats wel wil behouden;

b. bij het niet betalen van de gereduceerde vergoeding zoals omschreven in punt 2 van dit artikel;

c. de verschuldigde vergoeding niet tijdig en volledig wordt betaald.

Artikel 6

Passanten

1. Passanten zijn welkom in de perioden van 1 april tot 31 oktober. Zij dienen zich zo spoedig mogelijk te melden bij de havenmeester zoals aangegeven op de bebording op het haventerrein. In de periode van 1 november tot 1 april zijn er alleen ligplaatsen beschikbaar voor leden van de vereniging.

2. Voor passanten geldt een maximale periode van 3×24 uur voor het innemen van een ligplaats. Daarna is uitdrukkelijke toestemming nodig van de havenmeester.

3. Passanten die een ligplaats in de jachthaven hebben toegewezen gekregen en daar gedurende een periode langer dan 3 dagen geen gebruik van maken, dienen hiervan mededeling te doen aan de havenmeester.

4. Het is de havenmeester toegestaan tijdelijk niet bezette ligplaatsen te laten innemen door passanten.

Artikel 7

Wijze van betalen

1. Ieder lid / begunstiger is gehouden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te voldoen. Betalingen dienen te geschieden op de door de vereniging vermelde bankrekening. Verrekening en uitstel van betaling is niet toegestaan.

2. Na het verstrijken van de termijn als genoemd in 7.1 is er sprake van verzuim en is de vereniging bevoegd de wettelijke rente over het opeisbare bedrag overeenkomstig artikel 6:119a BW in rekening te brengen, vermeerderd met incassokosten van 15% zulks met een minimum van € 40,00. Het bestuur van de vereniging kan besluiten geen gebruik te maken van de genoemde bevoegdheden.

3. In uitzonderlijke gevallen kan een betalingsregeling worden getroffen. Deze regeling wordt schriftelijk vastgelegd en bij niet-nakoming vervalt deze regeling en is het hele bedrag vermeerderd met kosten en rente ineens opeisbaar.

4. Bezwaren tegen een verzonden factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan de penningmeester van de vereniging kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van nietigheid. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8

Werkzaamheden door derden

Voor het door derden laten verrichten van werkzaamheden aan gestalde vaartuigen is toestemming vereist van de havenmeester. De door de havenmeester gestelde voorwaarden en aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

Artikel 9

Overdracht eigendom of beheer

1. Bij overdracht van het eigendom of beheer van een gestald vaartuig dient, de havenmeester en secretaris van de vereniging hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld.

2. Door overdracht van het eigendom of beheer vervalt het recht op stalling voor het vaartuig. Indien praktisch uitvoerbaar dient het vaartuig dan binnen 7×24 uur te worden verwijderd. Bij overdracht van het eigendom of het beheer aan een lid kan worden besloten een ligplaats toe te wijzen. Ook kan worden besloten de oorspronkelijke eigenaar/beheerder van het verkochte vaartuig de eerder beschikbaar gestelde ligplaats opnieuw beschikbaar te stellen wanneer deze een ander vaartuig in eigendom of beheer heeft gekregen van ongeveer dezelfde afmetingen. Deze beschikbaarstelling geldt slechts voor het lopende seizoen. Eventuele overmaat bepaald overeenkomstig het gestelde in Artikel 5 van dit reglement wordt in rekening gebracht.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

1. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, zowel stoffelijk als onstoffelijk, van gebruikers en bezoekers welke is ontstaan als gevolg van het gebruik van de jachthaven dan wel als gevolg van de dienstverlening door de vereniging.

2. De vereniging is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door derden verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten.

3. De vereniging sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit tenzij de wet zich daartegen verzet.

4. Waar in dit artikel wordt gesproken over de vereniging dan wordt daar mede mee bedoeld het bestuur van deze vereniging alsmede vertegenwoordigers van deze vereniging.

Artikel 11

Verzekering vaartuig

Eigenaren/beheerders van vaartuigen, die gebruik maken van de jachthaven en haar faciliteiten zijn gehouden een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor een vaartuig te hebben afgesloten met een minimale dekking van Euro 600.000,00 (zegge: zeshonderdduizend euro). Een verzoek om voor toewijzing van een ligplaats in aanmerking te komen wordt alleen dan in behandeling genomen, indien hierbij de naam van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer wordt opgegeven.

Artikel 12

Verhaal schade

Schade, toegebracht aan eigendommen en/of bezittingen van de vereniging wordt op de veroorzaker verhaald.

Artikel 13

Retentierecht

De vereniging is bevoegd om zaken ten behoeve van een (voormalig) lid onder zich te houden zolang dit (voormalig) lid niet heeft voldaan aan alle (betalings-) verplichtingen jegens de vereniging.

Artikel 14

Afmeren

1. De eigenaar/beheerder van een in de jachthaven gestald vaartuig is verplicht zijn vaartuig deugdelijk af te meren, zulks ter beoordeling van de havenmeester.

2. Bij nalatigheid of in gebreke blijven is de havenmeester bevoegd voor rekening van de beheerder zonder diens voorkennis in de tekortkomingen te voorzien.

3. Dubbel afmeren is niet toegestaan. Een bijboot langszij nemen mag alleen als de totale breedte niet meer bedraagt dan 4,80 meter.

4. De maximale breedte van het af te meren vaartuig mag niet meer bedragen dan 4,80 meter.

Artikel 15

Staat vaartuig

1. Een in de jachthaven gestald vaartuig dient in goede staat te zijn, zulks ter beoordeling van de havenmeester en/of bestuur vereniging.

2. Indien een vaartuig, naar het oordeel van het bestuur in een verwaarloosde toestand verkeert, waardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd en indien na een aanzegging per aangetekend schrijven binnen een maand er geen verbetering in deze situatie is gekomen, is het bestuur bevoegd de onderstaande maatregelen te treffen:

a. het betreffende vaartuig zal uit de jachthaven worden verwijderd, terwijl het volle bedrag der verschuldigde gelden invorderbaar blijft, respectievelijk zonder dat de reeds betaalde gelden geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd.

b. de eigenaar dan wel het lid is aansprakelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van het vaartuig.

c. de vereniging is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (laten) verplaatsen dan wel het elders laten verblijven van het vaartuig.

d. op de vereniging rust de inspanningsverplichting om bij het verwijderen van het vaartuig schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Artikel 16

Meer eigenaren of beheerders

Behoort een vaartuig aan meer eigenaren of beheerders toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren en beheerders één van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de Vereniging. Ieder der mede-eigenaren en beheerders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen, waartoe de gezamenlijke eigenaren en beheerders tegenover de vereniging verplicht zijn. Alle eigenaren en beheerders dienen bekend te zijn bij de secretaris van de vereniging.

Artikel 17

Diverse verboden

Het is op de jachthaven niet toegestaan:

1. hinder en/of overlast te veroorzaken;

2. werkzaamheden uit te voeren op zon en kerkelijke feestdagen;

3. bijboten, onderdelen, goederen of uitrustingsstukken in welke vorm dan ook op de steigers, oeverstroken en/of terreinen onbeheerd achter te laten;

4. overmatig leidingwater te gebruiken voor dek spoelen;

5. in de haven en in de onmiddellijke omgeving daarvan sneller dan 5 km per uur te varen;

6. geluidhinder in welke vorm dan ook te veroorzaken;

7. stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstof, olie, vet, bilgewater, etc., alsook voor huishoudelijk afval en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen. De vereniging zal in voorkomende gevallen altijd aangifte doen bij de bevoegde instanties;

8. (afval)stoffen elders te deponeren of af te geven dan op daarvoor bestemde plaats(en) in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de jachthaven, dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede, milieu verantwoorde afvoer van deze stoffen. De vereniging zal in voorkomende gevallen altijd aangifte doen bij de bevoegde instanties;

9. toegangswegen naar de haven te blokkeren;

10. elektrische verbindingen in stand te houden naar een onbemand vaartuig na het verlaten van de jachthaven zonder toestemming van de havenmeester;

11. roterende slijpschijven en borstels, te gebruiken of laswerken uit te voeren zonder toestemming van de havenmeester;

12. in het algemeen werkzaamheden uit te voeren op een zodanige wijze dat hierdoor overlast aan derden of verontreiniging van de jachthaven of de omgeving daarvan ontstaat;

13. gebruik te maken van elektrische apparatuur en verbindingen die niet voldoen aan de NEN 1010-norm;

14. verf af te branden;

15. herstelwerkzaamheden aan motoren te verrichten, wanneer deze motoren zich buiten het vaartuig bevinden;

16. commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur;

17. constructies of wijzigingen aan te brengen aan eigendommen of in beheer zijnde goederen van de vereniging zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur;

18. in de winterperiode van 1 november t/m 30 april op uw vaartuig te overnachten of langdurig te verblijven, deze regel is ons door de Provincie Drenthe opgelegd. Bij overtredingen zal provincie Drenthe hierover worden geïnformeerd.

Artikel 18

Opvangen/opruimen vuil, bewaren van verf

De gebruikers van de jachthaven zijn verplicht het door hen veroorzaakte stof en vuil aan het eind van elke dag op te ruimen. Voor het gebruiken en bewaren van verf en aan verf verwante artikelen is het gebruik van een vloeistofdichte bak verplicht.

Artikel 19

Veiligheid

Degenen, die gebruik maken van de jachthaven, zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de grootst mogelijke veiligheid in acht genomen wordt.

Artikel 20

Stalling voertuigen

Auto’s, bromfietsen en fietsen van personen, die van de jachthaven gebruik maken dan wel bezoeken, dienen te worden gestald op de daartoe aangegeven plaatsen waarbij eventuele overlast voor omwonenden zoveel als mogelijk beperkt moet worden. De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of ontvreemding van gestalde voertuigen. 

Artikel 21

Betreden vaartuigen

De havenmeester of diens vertegenwoordiger is gerechtigd de vaartuigen op de jachthaven te betreden indien er concrete vermoedens zijn dat de havenreglementen niet worden nageleefd en/of er sprake is van een mogelijk gevaarlijke situatie.

Artikel 22

Bijzondere gevallen

In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de havenmeester na overleg met het bestuur. Beroep bij het bestuur tegen deze beslissingen is mogelijk (artikel 4.9)

Artikel 23

Wijziging in het havenreglement

1. Het havenreglement kan worden gewijzigd door het volledige bestuur, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

2. Voorstellen tot wijziging in het havenreglement moeten in de oproeping voor deze bestuursvergadering uitvoerig worden vermeld.

Artikel 24

Kennis van reglement

Iedere gebruiker van de jachthaven dient op de hoogte te zijn van het havenreglement. Het havenreglement ligt ter inzage bij de secretaris, leden kunnen om een exemplaar vragen. Ieder nieuw lid krijgt een kopie van het havenreglement toegezonden. Het havenreglement kan bovendien worden ingezien op de website van de vereniging, www.emmerwatersport.nl.

Artikel 25

Citeerartikel

Dit reglement kan aangehaald worden als havenreglement van de Watersportvereniging Emmen en Omstreken en treedt in werking op 1 december 2007 en is gewijzigd op 12 oktober 2020.